ứng dụng Google

by admin

Chỉ cho phép những người cụ thể, chẳng hạn như người thử nghiệm được ủy quyền, truy cập vào các chuyên mục của ấn bản trong ứng dụng Google Tin tức. Khi bạn tạo một nhóm, hãy chỉ định nhóm này cho một chuyên mục trên thẻ Nội dung.

Related Articles

Leave a Comment